Customs & Traditions

"Ingredients for Nauryz kozhe" Victor Fedyunin "Celebration of Nauryz in Almaty" Alexandr Pavskiy "Merry celebration of Nauryz in a yurt" Victor Fedyunin "National dish of the spring holiday Nauryz kozhe" Mukhtar Holdorbekov "Cooking national dishes. Kazakh meat, baursaks (small fried doughnuts)" Mukhtar Holdorbekov "Adding seven ingredients to Nauryz kozhe" Alexandr Pavskiy "Treating guests to a national dish in Almaty" Alexandr Pavskiy Abai's works about love. Alexandr Pavskiy "Abai's works about love" Alexandr Pavskiy At the dastarkhan. Victor Fedyunin "At the dastarkhan" Victor Fedyunin Celebration of Nauryz. Mukhtor Kholdorbekov "Celebration of Nauryz" Mukhtar Holdorbekov Children's orchestra in national costumes. Victor Fedyunin "Children's orchestra in national costumes" Victor Fedyunin Fair on Arbat, Nur-Sultan. Mukhtor Kholdorbekov "Fair on Arbat" Nur-Sultan Mukhtar Holdorbekov Folk festivities with dombra. Alexandr Pavskiy "Folk festivities with dombra" Alexandr Pavskiy Games of East Kazakhstan athletes in tenge ilu and zhamby atu. Ilzat Safargaliev "Games of East Kazakhstan athletes in tenge ilu and zhamby atu" Ilzat Safargaliev Games of East Kazakhstan athletes in tenge ilu and zhamby atu. Ilzat Safargaliev "Games of East Kazakhstan athletes in tenge ilu and zhamby atu" Ilzat Safargaliev Girls in national costumes. Alexandr Pavskiy "Girls in national costumes" Alexandr Pavskiy Kazakh national food. Alexandr Pavskiy "Kazakh national food" Alexandr Pavskiy Kazakhstan celebrates Nauryz. Mukhtor Kholdorbekov "Kazakhstan celebrates Nauryz" Mukhtar Holdorbekov Kazakhstanis with a flag. Alexandr Pavskiy "Kazakhstanis with a flag" Alexandr Pavskiy National clothes and tools. Alexandr Pavskiy "National clothes and tools" Alexandr Pavskiy National dances on the street stage. Mukhtor Kholdorbekov "National dances on the street stage" Mukhtar Holdorbekov National dances. Victor Fedyunin "National dances" Victor Fedyunin National dishes. Victor Fedyunin "National dishes" Victor Fedyunin National handicrafts. Victor Fedyunin "National handicrafts" Victor Fedyunin Tasting of national dishes. Victor Fedyunin "Tasting of national dishes" Victor Fedyunin Youth in national costumes. Victor Fedyunin "Youth in national costumes" Victor Fedyunin Youth in national costumes. Victor Fedyunin "Youth in national costumes" Victor Fedyunin Yurt. Alexandr Pavskiy "Yurt" Alexandr Pavskiy